ก.ล.ต.ปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกองทุน

HoomSmart.com>> ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงได้ง่ายขึ้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในแต่ละกองทุนและสอดคล้องกับหลักสากล รวมทั้งเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามแนวทาง Regulatory Guillotine

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) เดียวกัน โดยยกเลิกการรายงานธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา ที่ผ่านตัวกลางรายเดียวกันที่ (crossing) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมปกติและมีจำนวนมาก

ทั้งนี้ ยังคงการรายงานธุรกรรมซื้อขายระหว่างกองทุน (cross trade) (ไม่ผ่านตัวกลาง) ซึ่งธุรกรรมลักษณะนี้อาจมีความเสี่ยงในเรื่องการถ่ายโอนหลักทรัพย์จากกองทุนที่มีปัญหาสภาพคล่องไปสู่กองทุนอื่นหรือการถ่ายโอนกำไรระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกันเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมดังกล่าวได้ง่ายขึ้น โดยสามารถติดตามได้ทั้งลักษณะรายการ ราคาที่เกิดขึ้น ราคาอ้างอิง และขนาดรายการและเหตุผลในการทำธุรกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการ cross trade นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในแต่ละกองทุนและสอดคล้องกับหลักสากล อีกทั้งช่วยลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจตามแนวทาง Regulatory Guillotine*

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้ปรับปรุงวิธีการคำนวณขนาดรายการจากเดิมที่อ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ สิ้นเดือน เป็น NAV ณ วันที่ทำธุรกรรม เพื่อให้การเทียบสัดส่วนมูลค่าซื้อขายต่อ NAV สะท้อนถึงข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นยิ่งขึ้น และผู้ลงทุนมีข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป