AEONTS โชว์ปี 65 กำไร 3,815 ลบ. โต 7.4% ปันผลอีก 2.95 บาท

HoonSmart.com>> “อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)” เปิดกำไรงวดปี 65 (สิ้นสุดก.พ.66) แตะ 3,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% กวาดรายได้รวม 2.23 หมื่นล้านบาท พอร์ตสินเชื่อโดยเฉพาะธุรกิจบัตรเครดิตเติบโต บริหารจัดการค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ บอร์ดเคาะจ่ายปันผลเพิ่มอีก 2.95 บาท/หุ้น ขึ้น XD 25 เม.ย.นี้ รวมทั้งปีปันผล 5.50 บาท/หุ้น

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) หรือ AEONTS เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ.2566 มีกำไรสุทธิ 3,815.14 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 15.26 บาท เพิ่มขึ้น 7.4% จากงวดปีก่อนกำไรสุทธิ 3,553.04 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 14.21 บาท

บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ โดยเฉพาะธุรกิจบัตรเครดิต พร้อมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวม 22,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,541 ล้านบาท หรือ 7.4% จากปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 4/2565 บริษัทฯ มีรายได้ 5,553 ล้านบาท ลดลง 266 ล้านบาท หรือ -4.6% จากไตรมาสก่อน ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของปีบัญชีเป็นผลจากการเติบโตของรายได้ของธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะรายได้จากบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้น 18.2% จากปีก่อน ทั้งนี้การเติบโตของรายได้โดยเฉพาะบัตรเครดิต เป็นผลจากการทําการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และการเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่ของบัตรเครดิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการให้กู้ยืมเงินจากงบการเงินรวม 10,385 ล้านบาท ทรงตัวจากปีก่อน และมีรายได้จากการให้เช่าซื้อจากงบการเงินรวม 1,029 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรือลดลง 4.1% จากปีก่อน เนื่องจากนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ค่อนข้างเข้มงวด ในสภาวะที่ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงสูงในปีนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ก.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 2.95 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 26 เม.ย. 2566 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 25 เม.ย. 2566 และจ่ายเงินวันที่ 17 ก.ค. 2566

ก่อนหน้านี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2565 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งปี 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรา 36% ของกำไรสุทธิ