“พี ซี แอล โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 410 ล้านหุ้นเข้า SET

HoonSmart.com>> “พี ซี แอล โฮลดิ้ง” (PCL) ผู้ผลิตนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคในไทย
ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 410 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) นำเงินระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ตั้ง “บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)” เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันจำหน่ายหุ้น

พิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา

นายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง (PCL) ผู้นำในธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา โดยได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

“ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่จะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ PCL มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้พื้นฐานแข็งแกร่งกว่าเดิม และถือเป็นการนำพาองค์กรเดินไปข้างหน้า ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่นทุ่มเทและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ”นายพิสิษฐ์ กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง (PCL) แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มธุรกิจบริการรับตรวจวิเคราะห์โรคสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3) กลุ่มธุรกิจผลิต พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์และให้บริการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ระหว่างปี 2563 –2565 มีรายได้รวม 2,186.13 ล้านบาท 3,858.98 ล้านบาท 2,859.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 277.69 ล้านบาท 871.58 ล้านบาท 315.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 12.70% 22.59% 11.02% ตามลำดับ ซึ่งรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรค และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78.58 – 79.02% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ PCL เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 410 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.05 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนนำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องมือวิเคราะห์โรคเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด, ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งชำระคืนภาระหนี้อื่นที่บริษัท อาจมีขึ้นในอนาคต, ใช้ลงทุนขยายกิจการ ประกอบด้วย ก่อสร้างศูนย์ตรวจสุขภาพ PCT Wellness Center, ลงทุนซื้อเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง และเงินที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40.00 % ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต