‘บลจ.กรุงศรี’ รับรางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2023 จากมอร์นิ่งสตาร์

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน น.ส.พรทิพา หนึ่งน้ำใจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ รับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ปี 2023 ประเภทตราสารหนี้ จากมอร์นิ่งสตาร์ สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ(KFMTFIRMF) ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ บริษัทเอกชน และเงินฝากธนาคารในประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณและไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

KFMTFIRMF มีนโยบายลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและใหผ้ลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร ระดับความเสี่ยง 4 :เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ