ก.ล.ต.จ่อเปิดทดสอบระบบ Web Portal ให้บริการผู้ใช้งานจริงเดือนเม.ย.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมเปิดให้ทดสอบระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้โครงการ Sandbox เดือนเม.ย.นี้ นำร่องตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเปิดให้ผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้บริการกับผู้ใช้งานจริง ภายใต้โครงการ Sandbox ในเดือนเมษายน 2566 นี้

ก.ล.ต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Digital Infrastructure ว่า ปัจจุบันการพัฒนาระบบ Web Portal ใกล้ที่จะพร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานจริงแล้ว โดยได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมสามารถยื่นคำขอเพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบภายใต้โครงการ Sandbox ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 เพื่อทดสอบการให้บริการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้โครงการ Sandbox ซึ่งจะเป็นการจำกัดความเสี่ยงและช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเปิดใช้งานเป็นการทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดการทดสอบ (go-live) แก่ผู้ใช้งานในเดือนเมษายน 2566 โดยจะมีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการและให้บริการในการทำธุรกรรม (business operator) แก่ผู้ใช้งานบนระบบต่อไป

สำหรับการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาระบบ Web Portal ที่รองรับการออกเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนสำหรับตลาดแรก (primary market) ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานอื่นเพื่อให้รองรับตราสารหนี้ภาครัฐและพัฒนาขยายให้รองรับตราสารประเภทอื่น ต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมทั้งกลุ่มบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์

ตลาดทุนถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงหากได้รับการเสริมความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ อาทิ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลและเชื่อมโยงกันตลอดสาย ลดการทำงานแบบใช้แรงงานคนและการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ รวมถึงการทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลต่อได้เลย (machine readable)

ก.ล.ต. จึงริเริ่มโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งบริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด ที่บริหารจัดการโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) โดยมุ่งพัฒนาระบบที่ช่วยให้ทุกกระบวนการในตลาดทุนดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ตลอดจนช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุน รวมทั้งกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการพัฒนาระบบดังกล่าวยังได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2570) เรื่องการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล (digital transformation)

ทั้งนี้ โครงการ Sandbox หมายถึง โครงการที่ ก.ล.ต. เปิดให้สามารถทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพก่อนการดำเนินการในวงกว้างต่อไป