บอร์ด SABUY เคาะซื้อ SINGER 15% ควักกระเป๋าลงทุน 3.3 พันล้านบ.

HoonSmart.com >> บอร์ด SABUY เคาะถือหุ้น SINGER 15% ขอผถห.อนุมัติ 26 เม.ย.นี้ ควักกระเป๋าลงทุน 3.3 พันล้านบาท 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี ( SABUY ) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) วันที่ 1 มี.ค.2566 ซึ่งประชุมเวลา 19.00 น. ว่า บอร์ดอนุมัติ เข้าลงทุนหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย ( SINGER) เพิ่มเติมอีก ไม่เกิน 87.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,374.68 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10.70% ของทุนชำระแล้ว ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

ภายหลังการซื้อ และรวมกับการซื้อหุ้น SINGER ครั้งแรก ทำให้ถือหุ้น ไม่เกิน 123.35 ล้านหุ้น หรือ 15% ราคาเฉลี่ยไม่เกิน 27 บาท เป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,330.48 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การได้มาของหุ้น SINGER เมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลาหกเดือนย้อนหลังของบริษัทฯ  มีขนาดของรายการรวม ร้อยละ 87.13 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ
และขออนุมัติการเข้าท ำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

กำหนดการประชุมสามัญประจะปีผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติดังกล่าวเพิ่มเติม วันที่  26 เม.ย. 2566 เวลา 10.00 น.

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว