ก.ล.ต.-สำนักจุฬาราชมนตรีจัดสัมมนา “โอกาสลงทุนในกองทุนรวมอิสลามของผู้ลงทุนมุสลิม”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในกองทุนรวมอิสลามของผู้ลงทุนมุสลิม” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินอิสลามซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมุสลิมใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเครื่องมือในการออมเงิน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.พ.66

นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า “สำนักจุฬาราชมนตรี ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมุสลิมในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษกิจที่เกี่ยวกับฮาลาล ฮารอม มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมากที่ได้สอบถามทางสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และเรื่องสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ตอบให้พี่น้องเหล่านั้นได้ทราบแต่ก็เป็นเพียงในวงแคบๆ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้โดยสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับสำนักงาน กลต. จะทำให้องค์ความรู้ในเรื่องหุ้น และการซื้อขายหุ้นได้แพร่หลายได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดการเงินอิสลามและกองทุนรวมอิสลามในประเทศไทยให้มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักศาสนาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยประเทศไทยมีกองทุนรวมอิสลามเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2547 และในปัจจุบันมีกองทุนรวมอิสลามจำนวน 6 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,145 ล้านบาท มีจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด 6,526 คน ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรมุสลิมประมาณ 4 ล้านคน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสลามจึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก โดย ก.ล.ต. จึงอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมอิสลาม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนมุสลิมว่าการลงทุนในกองทุนรวมอิสลามเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และยังเป็นทางเลือกในการออมเงิน รวมทั้งการลงทุนในกองทุนรวมอิสลาม RMF หรือ SSF จะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย”

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามในตลาดทุนไทย” โดยนายอิสเรศ มะหะหมัด ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี และการบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินอิสลาม” โดย Mr. Noraizat Shik Ahmad, Deputy Director of the Islamic Capital Market Development, Securities Commission Malaysia รวมทั้งการเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนในกองทุนรวมอิสลามภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.” โดยมีนางจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ ดร.สมีธ อีซอ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอิสลาม ซึ่งนายอนุสรณ์ องอาจ ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

งานสัมมนา “โอกาสการลงทุนในกองทุนรวมอิสลามของผู้ลงทุนมุสลิม” จัดขึ้น ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 150 คน และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงาน กลต.” และ “สำนักจุฬาราชมนตรี” ผู้สนใจสามารถรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/1212843656270063