ALL ขาดทุนปี 65 พุ่งแตะ 1,495 ล้าน ขาดสภาพคล่องพัฒนาโครงการล่าช้า

HoonSmart.com>> “ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เปิดงบปี 65 ขาดทุนพุ่งแตะ 1,495 ล้านบาท จากปี 64 ขาดทุน 347 ล้านบาท รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 50% ผลต่อเนื่องโควิด แบงก์ระวังปล่อยสินเชื่อ ด้านบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องเหตุพัฒนาโครงการล่าช้า ส่งมอบห้องชุดไม่ได้ตามกำหนด ทั้งขาดทุนขายโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17 ขาดทุนยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลหลายราย ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 ขาดทุนสุทธิ 1,494.79 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.007 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ขาดทุนอยู่ที่ 347.20 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.267 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 647.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1,290.05 ล้านบาท หรือ 49.78% และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ 512.82 ล้านบาท ลดลง 50.95% จากปี 2564 เกิดจากผลกระทบอย่างต่อเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ (COVID-19) รวมถึงสถาบันการเงินได้เพิมการระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อเพิมมากขึ้น อีกทั้งในสภาวะสภาพคล่องของธุรกิจทีตึงตัว และมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น บริษัทจําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสําคัญในการบริหารสินค้าคงเหลืออยางมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง เพือรักษาสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ส่งผลให้พัฒนาโครงการของบริษัทมีความล่าช้ากว่าแผนการโอนกรรมสิทธ์ทีได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ห้องชุดพร้อมขายของบริษัทไม่สามารถขายและหรือส่งมอบให้กบลูกค้าไม่เป็นไปตามกำหนดตามแผนการโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,498.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.94 ล้านบาทจากปี 2564 จากต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสูงถึง 597.28 ล้านบาท หรือ 7,908.87% จากปี 2564 และมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 113.01 ล้านบาทจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 428.33 ล้านบาท สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยสำหรับเงินที่กลุ่มบริษัทนำมาใช้เป็นเงินมุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและดอกเบี้ยจ่ายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค่า 31.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.77% จากโครงการ The Impression Ekkamai ของบริษัท เอเอชเจ เอกมัยจํากัด ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ และโครงการ Impression Charoennakhon Luxe Neo Classic อยู่ในช่วงพัฒนาที่ดิน ทําให้ยังเกิดผลขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ อีกทั้ง โครงการ The Impression Ekkamai มีแผนการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาหนด ทําให้ยังเกิดผลขาดทุนจากการพัฒนาโครงการ

กลุ่มบริษัทฯ ขาดทุนจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักหรือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2565

๐ ขาดทุนจากการขายโครงการ ดิ เอ็กเซล ลาซาล 17 ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งจํานวน 174.80 ล้านบาท

๐ ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในระหว่างปี 2565 และปี 2564 รวม 101 ล้านบาท และ 100 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่สามารถเจรจาต่อรองขอขยายระยะเวลาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายกับบุคคลหลายรายได้ อีกทั้งในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินวางมัดจําที่ดิน จํานวน 64.95 ล้านบาท จากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับทีตํากว่าราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินสําหรับสัญญาจะซือจะขายที่คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้

๐ ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 532.80 ล้านบาท และ 528.44 ล้านบาท ตามลําดับตามมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับทีตํากว่าวิธีราคาทุน

๐ กลุ่มบริษัทได้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 310.73 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาทตามลําดับ จากการประเมินมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับทีตํากว่าวิธีราคาทุนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และผลขาดทุนอื่นของการร่วมค้าและบริษัทยอย