TFG กำไรปี 65 พุ่ง 740.66% จ่ายปันผล 0.30 บ./หุ้น ขึ้น XD 3 พ.ค.

HoonSmart.com>>”ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป”(TFG) โชว์กำไรปี 65 โตแรง 740.66% รายได้รวมปี 65 มี 52,697.24 ล้านบาท โต 48.43% จากงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้ธุรกิจไก่-สุกร-ค้าปลีก ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก พร้อมจ่ายปันผลปี 65 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น ขึ้น XD 3 พ.ค. นอกจากนี้ บอร์ดมีมติมติออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่าง ๆ

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) แจ้งว่า มีกำไรสุทธิในปี 2565 เท่ากับ 4,721.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นนร้อยละ 740.66 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (2564) ที่มีจำนวน 561.70 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้นปี 2565 อยู่ที่ 0.84 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี 0.10 บาท

รายได้รวมในปี 2565 มีจำนวน 52,697.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.43 จาก 35,503.38 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ของธุรกิจไก่ ธุรกิจสุกร และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าปลีก

โดยรายได้จากธุรกิจไก่ในปี 2565 เท่ากับ 23,298.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.99 จาก 16,642.42 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งราคาไก่เฉลี่ยในปี 2565 เท่ากับ 61.21 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.80 จากปี 2564 ที่เท่ากับเป็น 40.59 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณขายผลิตภัณฑ์ไก่ในปี 2565 มีจำนวน 284,131.76 ตัน ลดลงร้อยละ 12.05 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 323,065.13 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจไก่เพิ่มขึ้นมาจากราคาขายไก่ในประเทศและต่างประเทศ และปริมาณขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการขายในประเทศลดลง เนื่องจากมีการปรับช่องทางการขายเดิมให้จำหน่ายให้กับธุรกิจร้านค้าปลีกของบริษัท ทำให้ราคาขายสูงขึ้น ทั้งนี้ หากรวมปริมาณการขายชิ้นส่วนภายในเครือ(จำหน่ายให้ธุรกิจร้านค้าปลีกและโรงงานปรุงสุกไก่) ทำให้มีปริมาณขาย 371,888.90 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 349,083.78 ตัน

สำหรับรายได้จากธุรกิจสุกรในปี 2565 มีจำนวน 12,456.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.88 จาก 9,517.61 ล้านบาท ในงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งราคาสุกรเฉลี่ยในปี 2565 เท่ากับ 97.87 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.81 จากปี 2564 เท่ากับ 73.14 บาทต่อกิโลกรัม และปริมาณการขายสุกรในปี 2565 มีจำนวน 96,259.19 ตัน ลดลงร้อยละ 10.14 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 107,119.35 ตัน สาเหตุหลักของรายได้จากธุรกิจสุกรเพิ่มขึ้น มาจากราคาขายสุกรในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากรวมปริมาณขายชิ้นส่วนสุกรผ่านร้านค้าปลีกของบริษัทจะทำให้ปริมาณขายในปี 2565 เท่ากับ 117,494.81 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 จากปี 2564 ที่มีจำนวน 116,195.06 ตัน

ส่วนรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ขายภายนอกเครือในปี 2565 มีจำนวน 8,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.64 จาก6,957.85 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณการขายอาหารสัตว์นอกเครือในปี 2565 ที่เท่ากับ 544,603.59 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 จาก 543,831.25 ตัน ในงวดเดียวกันของปีก่อน

ด้านรายได้จากธุรกิจค้าปลีกในปี 2565 มีจำนวน 7,801.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 434.23 จาก 1,460.28 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 85 สาขา เทียบกับจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 220 สาขา

กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า และการให้บริการในปี 2565 มีจำนวน 9,956.36 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 215.74 จาก 3,153.34 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

พร้อมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 65 และกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 8 พ.ค. 66 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 3 พ.ค. 66 วันที่จ่ายปันผล 23 พ.ค. 66

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.66 ได้มีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยเป็นออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เพิ่มอีกจำนวน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่าง ๆ เพื่อทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ใน
การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเพิ่ม และเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ