IRPC ต้อนรับคณะผู้บริหาร ม.มหิดล เยี่ยมชม-ดูงานศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี 

กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักวิจัย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC)  ให้การต้อนรับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตอบรับกระแสแนวโน้มของโลก นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านนวัตกรรมร่วมกันอีกด้วย