ก.ล.ต.ฟัน 14 ราย สั่งปรับ 27 ล้าน ร่วมปั่นหุ้น SCI-GSC-ASIAN-FLOYD-RP

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง ฟันรวดเดียว 14 ราย พบมีความสัมพันธ์กันร่วมปั่นหุ้น 5 บริษัท ได้แก่ เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI), โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC), เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN), ฟลอยด์ (FLOYD) และท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) ในช่วงเดือนพ.ย.62-ม.ค.63 สั่งปรับเป็นเงินรวม 27,398,667 บาท โดยนายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม จ่ายมากที่สุดกว่า 3 ล้านบาท  นายธนพล เข็มทองประดิษฐ์ โดนไป 2.78 ล้านบาท 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 14 ราย ได้แก่ (1) นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม (2) นางสาวพรทิพย์ เมธีเจริญวงศ์ (3) นางทัศนีย์ แย้มประดิษฐ (4) นางสาวมุทิตา เอกะวิภาต (5) นางสาวขณิษากาญจน์ โชคสหพิพัฒน์ (ชื่อเดิม นางสาววริศรา ชัยเจริญปัญญา) (6) นายเมธาสิทธิ์ มั่นชาวนา (7) นางสาวเมทินี สิทธิกรเมธากุล (8) นางสาววริยา เข็มทองประดิษฐ์ (9) นายธนพล เข็มทองประดิษฐ์ (10) นางสาวอัจฉรา สุวิเดชโกศล (11) นางสาวพจนา พิเศษโภค  (12) นายสิทธาปวีร์ ชวรางกูร (13) นางสาวอชิรญา เกียรติทยากร (ชื่อเดิม นางสาวกัญปอร ) และ (14) นางสาวเมวิกา ดีศรี กรณีสร้างราคาหุ้น  5 บริษัท โดยเรียกให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 27,398,667 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย

สำนักงานก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าระหว่างเดือนพ.ย.2562 ถึงเดือนม.ค.2563 ผู้กระทำความผิด 14 รายที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเงิน และ/หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ได้ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2562 -12 ธ.ค. 2562 ผู้กระทำความผิด รวม 11 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ นางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.32 บาท เป็น 1.71 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 12.35 ล้านหุ้น

2. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์  (GSC) ในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 0.68 บาท เป็น 0.78 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ล้านหุ้น เป็น 88.23 ล้านหุ้น

3. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น  (ASIAN) ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 4.10 บาท เป็น 4.36 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 24.70 ล้านหุ้น

4. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ฟลอยด์   (FLOYD) ในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 ผู้กระทำความผิดรวม 8 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางสาวมุทิตา นางสาวเมทินี นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.37 บาท เป็น 1.41 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.99 ล้านหุ้น เป็น 25.85 ล้านหุ้น

5. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (RP) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ค. 2563 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางสาวขณิษากาญจน์ นายเมธาสิทธิ์ นางสาววริยา นายธนพล นางสาวพจนา นายสิทธาปวีร์ นางสาวอชิรญา และนางสาวเมวิกา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.41 บาท เป็น 1.48 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.13 ล้านหุ้น เป็น 4.43 ล้านหุ้น

การกระทำของบุคคลดังกล่าวเป็นความผิดฐานสร้างราคาหุ้น SCI,GSC, ASIAN, FLOYD และ RP ตามมาตรา 244/3(1)(2) ประกอบมาตรา 244/5(2)(3)(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่ง ได้แก่ให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าปรับทางแพ่ง ชดใช้เงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ ชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด ดังนี้ นายขจรเกียรติ จำนวน 3,429,167 บาท นางสาวพรทิพย์ จำนวน 2,739,565 บาท นางทัศนีย์ จำนวน 1,700,080 บาท นางสาวมุทิตา จำนวน 1,778,755 บาท นางสาวขณิษากาญจน์ จำนวน 580,072 บาท นายเมธาสิทธิ์ จำนวน 2,066,636 บาท นางสาวเมทินี จำนวน 2,163,004 บาท นางสาววริยา จำนวน 2,215,734 บาท นายธนพล จำนวน 2,785,950 บาท นางสาวอัจฉรา จำนวน 1,551,370 บาท นางสาวพจนา จำนวน 563,597 บาท นายสิทธาปวีร์ จำนวน 2,633,573 บาท นางสาวอชิรญา จำนวน 2,683,524 บาท และนางสาวเมวิกา จำนวน 507,640 บาท

นอกจากนี้ยังห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 11 ราย ได้แก่ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา นายธนพล นางสาวอัจฉรา นายสิทธาปวีร์ และนางสาวอชิรญา ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 30 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 60 เดือน และห้ามผู้กระทำความผิดจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวขณิษากาญจน์ นางสาวพจนา และนางสาวเมวิกา ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลารายละ 14 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลารายละ 28 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักทรัพย์ และระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว  จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งและเงินค่าชดใช้คืนผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง