BBLนำขึ้นดอกเบี้ยกู้ 0.15-0.20% เงินฝาก 0.05-0.25% มีผล 27ม.ค.

HoonSmart.com>>”ธนาคารกรุงเทพ-BBL”ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรายแรก โดยขยับดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15-0.20% และเงินฝาก 0.05-0.25% หลังกนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี  มีผล 27 ม.ค.นี้

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เป็นรายแรก โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (27 ม.ค.) ภายหลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็น 1.50% ต่อปี

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปรับขึ้นทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับเพิ่มขึ้น 0.20% ต่อปี เป็น 6.45%  สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.15% ต่อปี เป็น 6.90%   และลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.15% ต่อปี เป็น 6.80%

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สะสมทรัพย์ ปรับเพิ่มขึ้น 0.05% ต่อปี และเงินฝากประจำ ปรับขึ้น 0.15-0.25%