ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง PQS เตรียมไอพีโอ 170 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง PQS ขายไอพีโอ 170 ล้านหุ้น ขยายธุรกิจมันสำปะหลัง-ไฟฟ้า พร้อมเทรด SET ปีนี้

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช  ( PQS ) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2566  มีแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (SET ) ในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ภายในปี 2566

สำหรับ PQS ประกอบธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี  ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง  แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และแป้งแปรรูป อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  แก่ลูกค้า ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ  (Industrial Grade) จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช (PQS ) กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือน / 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง  98.53% และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 1.47%

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด ( PQS2012)  ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นเดียวกับ PQS โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

2. บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี (PBE) ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลังสดจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง มาผ่านกระบวนการหมัก เพื่อให้เกิดก๊าซเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงาน และนำก๊าซไปผลิตเพื่อจำหน่าย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร และต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

3. บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด  (PMS)  ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ที่เกิดจากการนำแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) มาผ่านกระบวนการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมี โดย PMS ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีความคืบหน้า 80% และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อเครื่องจักร โดยใช้กระแสเงินสดภายในกิจการและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2566

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ  PQS กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ

จุดเด่นของบริษัทฯ คือ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และโรงงานใน จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา (2562-2564) มีรายได้รวม 1,255.70 ล้านบาท, 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาทตามลำดับ , กำไรสุทธิ 65.75 ล้านบาท, 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาทตามลำดับ  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท