IMH ทุ่ม 998 ลบ.ซื้อโรงพยาบาลมเหสักข์, แจกวอร์แรนต์ให้ RO 4:1

HoonSmart.com>>บอร์ด”โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ”(IMH) มีมติซื้อกิจการโรงพยาบาลมเหสักข์ (MH) 3,630,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998.42 ล้านบาท พร้อมออกวอร์แรนต์ IMH-W1 จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ อายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (IMH) แจ้ง่ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงพยาบาลมเหสักข์ (MH) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ MH ในราคารวม 998,415,000 บาท

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (IMH-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)จำนวนไม่เกิน 53,750,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น สำหรับราคาใช้สิทธิจะเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120 ของราคาตลาด อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

พร้อมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,875,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 107,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 134,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (IMH-W1)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 1,000,000 หุ้น โดยการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระยะเวลาจำหน่ายระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมมีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 มีนาคม 2566

ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IMH เปิดเผยว่า โรงพยาบาล มเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 132 เตียง ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการ รพ.มเหสักข์ นอกจากจะได้ทำเลที่ดินที่ตั้งอยู่พื้นที่ทำเลทองย่านธุรกิจสีลม พื้นที่ prime area ยังจะเป็นการเพิ่มจำนวนเตียงให้กับกลุ่ม IMH จาก 103 เตียง เป็น 235 เตียง โดยรพ. มเหสักข์มีชื่อเสียงในธุรกิจโรงพยาบาลในเขตสุรวงศ์ สีลม และสาทร มาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี สำหรับคนไข้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงบริษัท/สถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้ รพ. มเหสักข์ มีรายได้จากฐานลูกค้าประกันสังคม กว่า 50,000 ราย ซึ่งเป็นเป็นพื้นฐานรายได้ รพ. ที่มีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ รพ.ยังมีศักยภาพสูงในการปรับโครงสร้างและการยุทธ์ใหม่ เพื่อเปิดรับคนไข้ต่างชาติ และ คู่สัญญา Expat Health Insurance ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นหลังโควิดอีกด้วย โดยคาดว่าจะเพิ่มรายได้อีก กว่า 400 ล้านบาท ในปี 2566 และ เพิ่มศักยภาพในการรับรู้รายได้ประเภทใหม่ ให้แก่กลุ่ม โรงพยาบาล IMH อีกด้วย การควบรวมในครั้งนี้ ยังจะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมถึงต้นทุนต่างๆ ของกลุ่ม IMH ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บอร์ดอนุมัติให้ เพิ่มกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย นายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นาย บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้ามาเสริมทัพกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งประสบการณ์ของ ทั้ง 2 ท่าน จะเข้ามาช่วยขยายกิจการโรงพยาบาล และลงทุนในธุรกิจทางการแพทย์ใหม่ๆของกลุ่มโรงพยาบาล IMH อย่างรวดเร็วกว่าเดิม ทั้งนี้ บอร์ดยังได้อนุมัติให้จดทะเบียน บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีลม จำกัด (โรงพยาบาล IMH สีลม) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของกลุ่มฯ อีกด้วย และในวันเดียวกันนี้ บอร์ดยังมีมติให้แจกวอแรนต์ IMH-W1 ในสัดส่วน 4:1 ฟรีแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการขยายกิจการโรงพยาบาล ในกลุ่มโรงพยาบาล IMH ในอนาคตต่อไป

ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาล IMH ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ เน้น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกและห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ มีรถ x-ray หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำการ กว่า 14 คัน มีแผนกลยุทธ์เน้นขยายฐานลูกค้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือฯ (2) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี เน้นตรวจรักษาคนไข้สิทธิบัตรทอง และ สิทธิประกันสังคม ครอบคลุมฐานคนไข้ฝั่งธนบุรีทั้งหมด และ (3) โรงพยาบาลมเหสักข์ ที่เพิ่งซื้อกิจการเข้ามาใหม่ ซึ่งเบื้องต้น จะเจาะกลุ่มฐานลูกค้าประกันสังคม และกลุ่มลูกค้าเงินสดคู่สัญญาบริษัท และเปิดรับคนไข้ต่างชาติ และคู่สัญญา Expats Health Insurance ตามศักยภาพของพื้นที่สีลม โดยรวมคาดว่า การรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาล มเหสักข์ จะเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่ม IMH มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี

อ่านข่าว

RAM บุ๊กกำไร 269 ลบ. ขายหุ้นรพ.มเหสักข์ให้ IMH