ITD รับงานโครงการสมุทรปราการ 4.0 มูลค่า 1,390 ลบ.

HoonSmart.com>>”อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์”(ITD) ลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างโครงสร้างพิ้นฐาน โครงการสมุทรปราการ 4.0 โดยมูลค่างาน 1,390 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 835 วัน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 บริษัทฯได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ เพื่อดำเนินการงานก่อสร้างโครงสร้างพิ้นฐาน (Infrastructure) โครงการสมุทรปราการ 4.0 โดยมูลค่างาน 1,390,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 835 วัน

ลักษณะงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างการถมดินและปรับปรุงคุณภาพดิน (PVD), งานก่อสร้างถนนคอนกรีต (Main Spine road) ความกว้าง 24 เมตร ยาว 2,800 เมตร พื้นที่ 61,375 ตร.ม., งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต Bridge Type C1, C2 กว้าง 16 เมตร ยาว 388 เมตร LT. และกว้าง 16 เมตร ยาว 370 เมตร RT, งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต Bridge Type D กว้าง 10 เมตร ยาว 18 เมตร, งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต Bridge Type C3 กว้าง 16เมตร ยาว 20 เมตร, งานก่อสร้างระบบระบายน้ำงานก่อสร้างระบบประปา และระบบระบายน้ำทิ้ง, งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าส่องสว่าง งานก่อสร้างระบบสื่อสาร และอาคาร Server