บลจ.กสิกรไทย มองบวกตราสารหนี้ไทย ส่ง KGB1YC ชูความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย คาดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไทยสิ้นปีนี้แตะ 2% มองปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป หนุนตราสารหนี้ไทยมีความน่าสนใจและเข้าลงทุนได้ พร้อมเสิร์ฟ “กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C” (KGB1YC) ชูความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ (Credit Risk) เปิดขาย 9-16 ม.ค.นี้ ผลตอบแทน 1.20% ต่อปี

ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายกองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ที่มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยประมาณการผลตอบแทน 1.20% ต่อปี มีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 9 – 16 มกราคม 2566

“สภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบันมีการตอบรับ (Priced-in) อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับประมาณ 1.75-2.00% แล้ว จากปัจจุบันที่ 1.25% โดยจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ดี หากกองทุน KGB1YC มีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน จากการที่ตราสารที่กองทุนเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทยเกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่ากองทุน KGB1YC มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมาก” นายชัชชัยกล่าว

นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB1YC เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888