CMO พร้อมจับมือ “ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล” ร่วมทำธุรกิจด้านดิจิทัล

HoonSmart.com>>”ซีเอ็มโอ”(CMO) แจ้งบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล ที่มีความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันในธุรกิจใหม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในธุรกิจ Digital and Technology Solutions หลังทำการศึกษาความเป็นไปได้ใน 6 บริษัท ขณะนี้บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่เหมาะสม

บริษัท ซีเอ็มโอ (CMO) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายบริการเพิ่มเติมจากการให้บริการจัดงานแบบเดิม เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในธุรกิจ Digital and Technology Solutions นั้น จากการศึกษาความเป็นไปได้ใน 6 บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมี 1 บริษัท คือ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล ที่มีความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันในธุรกิจใหม่ ตามที่บริษัทฯ วางแผนงานไว้ ขณะนี้บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันที่เหมาะสมตามที่ชี้แจ้งไว้

ทั้งนี้ หากได้ข้อตกลงที่เหมาะสมและบริษัทฯจะเข้าดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด