IRPC ติดอันดับ DJSI ดัชนีความยั่งยืนโลกต่อเนื่องปีที่ 9

HoonSmart.com>>IRPC ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 พร้อมเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุและพลังงาน ควบคู่การสร้างสมดุลให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (IRPC) ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

ด้วยบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัญหาสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม IRPC มีความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ Net Zero Company โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2018 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2060 นอกจากนี้ IRPC ยังมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่บริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิต ที่ลงตัว” และการเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นน้ำมัน ควบคู่กับการสร้างสมดุลให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

IRPC ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางเศรษฐกิจ สังคม พลังงาน และพฤติกรรมผู้บริโภคตามเทรนด์ของโลก มุ่งต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างการเติบโตให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืนในระดับสากล