LiVEx รับหุ้นสิทรอน เพาเวอร์ เริ่มเทรด 14 ธ.ค.

HoonSmart.com>>“สิทรอน เพาเวอร์” ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange: LiVEx)  14 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์  ณ ราคา IPO 396 ล้านบาท ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SITRON22”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx ได้รับ บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ เข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SITRON22” ในวันที่ 14 ธ.ค.65   ซึ่ง บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมผ่าน LiVE Platform ที่ช่วยให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ

SITRON22 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรในรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Ground Mount) และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ (Solar Floating)

บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ 1) กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน ปั๊มน้ำมัน รวมถึงบ้านเรือนและสถานที่ราชการ 2) กลุ่มผู้พัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มนี้จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการพาณิชย์ อาคาร และบ้านเรือน เพื่อผลิตไฟฟ้า และจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในราคาที่มีส่วนลด

SITRON22 มีทุนชำระแล้ว 72 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 12 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 66 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 396 ล้านบาท มีบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นางสาวประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิทรอน เพาเวอร์ (SITRON22) เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร คุณภาพของงานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีซึ่งจะทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการติดตั้งและการใช้งาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานตรงเวลา โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการวิจัยและพัฒนา ลงทุนในโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ที่ต้องการใช้ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เตรียมปรับปรุงระบบงานต่างๆ เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ SITRON22 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ บริษัท เอ็น-ลาร์จ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ถือหุ้น 33.33% นางสาวประภารัตน์  ตังควัฒนา ถือหุ้น 16.33% และคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ถือหุ้น 10.00%

LiVEx ออกแบบขึ้นเพื่อธุรกิจ SMEs และ Startups ที่ต้องการเติบโต แต่ยังขาดโอกาสต่อยอดธุรกิจ ได้เข้ามาสร้างการเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางตลาดทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเมื่อธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตยกระดับไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai ก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ LiVEx เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับผู้ลงทุนในตลาดทุนไทยอีกด้วย

#LiVEx #SITRON22 #สิทรอน เพาเวอร์