IRPC ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

HoonSmart.com>> ไออาร์พีซี เผยจากความร่วมมือกับฝ่ายโพลีโอเลฟินส์ ฝ่ายสไตรีนิคสและอะโรเมติกส์ ทำให้ IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก จำนวน 7 โรงงาน สร้างเชื่อมั่น และให้ความสำคัญกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) ดำเนินโครงการ  โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Organization: CFO)  เพื่อขยายผลให้เกิดการคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ด้วยความร่วมมือของฝ่ายโพลีโอเลฟินส์ ฝ่ายสไตรีนิคสและอะโรเมติกส์ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ทำให้ IRPC ได้ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 7 โรงงาน ได้แก่ กลุ่มโรงงานโพลีโอเลฟินส์ (โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน Polypropylene หรือ PP) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์(PPC) และโรงงานผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst) โรงงานงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูงและชนิดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (HDPE & UHMWPE) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน Polystyrene (PS) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ Benzene, Toluene, Xylene (BTX) และโรงงานผลิตเอทิลเบนซีนสไตรีนโมโนเมอร์ Ethyl benzene Styrene Monomer (EBSM)

การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า IRPC มีวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำในด้านการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และคำถึงความยั่งยืน และการเป็นต้นแบบในการนำไปสู่แผนการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อรับมือกับ Carbon Tax กฏกติกาการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วย