ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์ ICO portal-การเสนอขายโทเคนดิจิทัล

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับที่ปรึกษาทางการเงินด้านหลักทรัพย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับดูแลมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับปรึกษาทางการเงิน (FA) ในกรณีการออกเสนอขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest: COI) รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าและการเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศเกี่ยวกับปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ICO portal และการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(1) ห้ามเป็น ICO portal ให้กับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานหรือพนักงานของ ICO portal ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขายเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการของผู้ออกโทเคนดิจิทัล มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างกันในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่

(2) ให้ ICO portal สามารถมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้อง (outsource) ได้เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ งานติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า และงานสนับสนุนด้านการเสนอขายและการจองซื้อโทเคนดิจิทัล โดยห้ามมอบหมายงานหลักของการให้บริการ ICO portal เช่น การกลั่นกรองโครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัล นอกจากนี้ ICO portal ต้องกำหนดนโยบาย มาตรการและวิธีการในการ outsource รวมถึงต้องปฏิบัติและตรวจสอบดูแลให้ outsource ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งรายละเอียดและรายงานสรุปการ outsource ให้ ก.ล.ต. ทราบด้วย

(3) ปรับปรุงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ได้แก่ การติดตามดูแล
สำหรับการดำเนินงานของ ICO portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ ICO portal ต้องแจ้ง ก.ล.ต. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการทำหน้าที่ และการปรับปรุงข้อกำหนดตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนให้ชัดเจนและครอบคลุมหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์การกำกับดูแลดังกล่าว ที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=855 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thapanee@sec.or.th amphornp@sec.or.th หรือ chatchan@sec.or.th จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2566