OR มอบรางวัลเยาวชนบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม 

HoonSmart.com>>ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการบริหารจัดการขยะโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ที่สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการขยะรอบตัวอย่างเป็นระบบ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า OR จัด โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2565 นี้ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการขยะรอบตัวอย่างเป็นระบบ และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” เพื่อให้ความรู้แก่คุณครู บุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงศักยภาพในการออกแบบ วางแผน บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ OR ยังได้จัดการประกวดแข่งขันระบบการจัดการขยะภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปลูกฝังพฤติกรรมด้านการจัดการขยะที่เหมาะสมแก่เยาวชน ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดโครงการไปในระดับชุมชน สังคม และประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ OR ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ในปี 2565 มีโรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ และมีครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 คน สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลงานคุณภาพจากการนำเสนอแผนงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน โดยมีเกณฑ์การวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากกิจกรมอย่างชัดเจน พร้อมนวัตกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้งานได้จริง 3 อันดับแรก ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน จังหวัดขอนแก่น

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จังหวัดอุบลราชธานี

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก

โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50, 000 บาท 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ทั้ง 17 โรงเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปวางแผนและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมทั้งได้เข้าร่วมเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญจากโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” และได้รับโอกาสให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Low Emission Support Scheme หรือ LESS Award ในปี 2566 เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการมีส่วนช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ผ่านการประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

โครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” นี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายปี 2030 ของ OR ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสถานประกอบ และการลดปริมาณขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 ต่อไป