‘กรุงเทพประกันชีวิต’ รับรางวัล  “องค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” จาก ก.ล.ต.

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบ ความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ” ประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับเกียรติจาก บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและผู้มอบรางวัล โดยมี จารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เป็นผู้รับมอบ