“ดิษทัต ปันยารชุน” ขึ้นแท่น CEO ของ “โออาร์” ตามโผ

HoonSmart.com>>”ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก”จัดโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงลงตัว บอร์ดอนุมัติแต่งตั้ง “ดิษทัต ปันยารชุน” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ก่อนหน้านี้ แต่งตั้ง “สุชาติ ระมาศ” ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่  แทน “จิราพร ขาวสวัสดิ์” รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกษียณอายุ 

คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก(OR) ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 และการประชุมวันที่ 23 พ.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอชื่อ และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ตามลำดับ

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นชอบค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ แล้ว

ก่อนหน้านี้บอร์ดได้อนุมัติให้ นายวิศาล ชวลิตานนท์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ และอนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร  พร้อมแต่งตั้งนายสุชาติ ระมาศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ (President) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป