OR รับรางวัล องค์กรต้นแบบ “ดีเด่น” ปี’65 สะท้อนจุดยืนช่วยคนพิการในสังคม

HoonSmart.com>>โออาร์ คว้ารางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภท “ดีเด่น” ประจำปี 2565 ให้แก่ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) รางวัลดังกล่าวสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงแรงงาน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มอบให้กับองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด มากกว่า 1 ปี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา โออาร์ ได้จัดจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รวมจำนวน 20 อัตรา โดยจ้างผู้พิการจากมูลนิธิเมาไม่ขับ จำนวน 15 คน เพื่อช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการเมาแล้วขับ และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงร่วมลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ประสบผลจากอุบัติเหตุ เพื่อให้กำลังใจตลอดจนแนะแนวให้คำปรึกษา อีกทั้งยังได้จ้างผู้พิการจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์ จำนวน 5 คน เพื่อสนับสนุนการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว โดยมี พีทีที สเตชั่น ซึ่งออกแบบโดยมีองค์ประกอบที่ช่วยให้ผู้พิการหรือประชาชนในทุกสภาพร่างกายสามารถใช้เป็นศูนย์กลาง จุดแวะพักหรือจุดรวมพลได้ รวมถึงช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อในเครือข่ายมูลนิธิอารยสถาปัตย์ รวมถึงสื่อต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จ้างผู้พิการเพื่อเป็นบาริสต้าในร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 34 คน เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาทักษะการทำงาน รวมถึงอบรมให้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้าตามมาตรฐานของร้านคาเฟ่อมซอนให้แก่ผู้พิการเพื่อให้สามารถสร้างรายได้และอาชีพอีกด้วย

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของ โออาร์ ที่มุ่งมั่นร่วมช่วยเหลือสังคม รวมถึงผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน (Empowering All Toward Inclusive Growth) และดำเนินตามเป้าหมายของ โออาร์ (OR 2030 Goals) ที่ต้องการยืนหยัดเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นสืบไป