ก.ล.ต.ออกเกณฑ์รองรับประกอบธุรกิจผ่านระบบ Digital Infrastructure

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้สามารถทดสอบการให้บริการภายใต้โครงการ Sandbox ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) โดย ก.ล.ต. ร่วมกับผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ประกอบด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ และการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในตลาดแรก ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการทดสอบได้ในปี 2566 เป็นต้นไป

ก.ล.ต. จึงได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure สามารถทดสอบการให้บริการ ภายใต้โครงการ Sandbox ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการยื่นคำขอเพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบ สำนักงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป