บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัลจากงาน SET Awards 2022

นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัลจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร  ได้แก่ รางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ด้าน ESG ประจำปี 2565 จากงาน SET Awards 2022  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดนโยบายการลงทุนด้าน ESG ของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติม/ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร 02-657-5757