บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ประจำปี’65 ต่อเนื่องปีที่ 11

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียน จำนวน 750 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสิทธิทุกฝ่าย อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับรางวัล และการยอมรับในประเด็นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย
ทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากเรื่องการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน แม้จะอยู่ในช่วงเวลา และสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)