ตลท. รับ WAVE-W3 เริ่มเทรด 9 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) ใช้ชื่อย่อว่า WAVE-W3 โดยให้เริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 9 พ.ย. 65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) ใช้ชื่อย่อว่า WAVE-W3 โดยให้เริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 9 พ.ย. 2565

WAVE-W3 มีจำนวน 2,617,536,861 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.15 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (25 ตุลาคม 2565) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 ม.ค. 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 24 ต.ค. 2568

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ถืออยู่ 334,732,000 หน่วย (12.79%)
2. นางสาวปิยวดี มาลีนนท์ ถืออยู่ 186,666,666 หน่วย (7.13%)
3. นายสุระ คณิตทวีกุล ถืออยู่ 170,000,000 หน่วย (6.50%)
4. นายณัฐพล จุฬางกูร ถืออยู่ 116,666,666 หน่วย (4.46%)
5. นางเนตรนภิส นันทวิทยา ถืออยู่ 100,000,000 หน่วย (3.82%)
6. LGT BANK (SINGAPORE) LTD ถืออยู่ 79,153,190 หน่วย (3.02%)
7. นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ถืออยู่ 74,205,939 หน่วย (2.84%)
8. นางสาวธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ถืออยู่ 54,417,101 หน่วย (2.08%)
9. นางสาวอรยาพร กาญจนจารี ถืออยู่ 52,000,000 หน่วย (1.99%)
10.นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถืออยู่ 49,469,900 หน่วย (1.89%)