รมว.คลังตั้งกก.ผู้ทรงคุณวุฒินั่งบอร์ด “ก.ล.ต.-ก.ต.ท.”

HoonSmart.com>> รมว.คลัง แต่งตั้ง “จารุวรรณ เฮงตระกูล” นั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย บอร์ดก.ล.ต.และก.ต.ท. พร้อมต่อวาระ “จันทิมา เพียรเวช-อายุสม์ กฤษณามระ” อีกสมัย มีผล 31 ต.ค.65

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางจันทิมา เพียรเวช (วาระที่สอง) และนายอายุสม์ กฤษณามระ (วาระที่สอง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Diplôme Etude Approfondie (D.E.A.) (กฎหมายมหาชน) และปริญญาเอก Ph.D. (Doctorat Droit) จาก Robert Schuman University สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปัจจุบันนางสาวจารุวรรณ ดํารงตําแหน่ง กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ และกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางจันทิมา เพียรเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ของ ก.ล.ต.

นายอายุสม์ กฤษณามระ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี Lehigh University, Bethlehem และปริญญาโท MBA Pepperdine University, Los Angeles จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันนายอายุสม์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการในคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)