NTSC ยอดขายพันล.-พร้อมเข้าmai ตั้งบล.เคจีไอขายIPO 25 ล้านหุ้น

Hoonsmart.com>>“นิวทรีชั่น เอสซี” หรือ NTSC เตรียมตัวเข้า mai ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ 25 ล้านหุ้น ระดมทุนต่อยอดนวัตกรรมอาหารคน – สัตว์ แต่งตั้ง บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผลการดำเนินงานปี 64 มีรายได้ 1,038 ล้านบาท กำไรสุทธิ 98.8 ล้านบาท

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับคนและสัตว์ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการรองรับการขยายธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (NTSC) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ, สารปรุงแต่ง, วัตถุเจือปนอาหาร, วัตถุแต่งกลิ่นรส, สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในอาหารคน โดยมี บริษัท นิวโวเทค จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ, วัตถุที่เติม (Feed additives), วัตถุที่เป็นสื่อ (Carrier), วัตถุที่ผสมแล้ว (Premix), อาหารเสริม (Supplement) ในอาหารสัตว์ (Feed และ Pet Food) และบริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและให้เช่าช่วงที่ดินแก่กลุ่ม NTSC เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

NTSC มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าของราคา เพื่อเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารโลก

นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.เคจีไอ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ NTSC กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลของ NTSC เพื่อยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ปัจจุบัน NTSC มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท คิดเป็น จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 37.5 ล้านบาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NTSC

ชื่อ                                           ก่อน IPO                หลัง IPO

นายสุรเดช เอกปัญญาสกุล                40%                        30%

นางชุตินันท์ สนั่นเสียง                     40%                        30%

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล                   20%                        15%

NTSC ชูจุดเด่นด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในฐานะผู้ผลิตและตัวแทนของซัพพลายเออร์ในประเทศและซัพพลายเออร์ต่างประเทศหลายรายจากทั่วโลก สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอาหารคนและสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ มีบริการครบจบที่ NTSC ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารคน อาหารสัตว์ และอื่น ๆ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562 – 2564) เติบโตเพิ่มขึ้น บริษัทมีรายได้จากการขาย 852.3 ล้านบาท 997.1 ล้านบาท และ 1,037.9 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 92.7 ล้านบาท 90.6 ล้านบาท และ 98.8 ล้านบาท ตามลำดับ

รายการ                  2562       2563       2564       2565(6 เดือน)

รายได้                     852         997         1,038      525

กำไรสุทธิ                92.7        90.6        98.8        44.7

หน่วย : ล้านบาท

จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ โดยปรับกลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง, สัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ควบคู่กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขาย 525.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.7 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.2% อัตรากำไรสุทธิ 8.5% โดยวัตถุเจือปนในอาหารคน เป็นสัดส่วนรายได้หลัก สัดส่วน 87.9% วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ สัดส่วน 12% ส่วนที่เหลือคือรายได้อื่นๆ

 

#NTSC #mai #ipo #kgi