ก.ล.ต.กับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล : เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่กำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงดุลยภาพระหว่างการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงมีหน้าที่และอํานาจในการปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกําหนด

ในการกำกับดูแล “ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจได้มีการเตรียมความพร้อมและสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้ตามมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้การกำกับดูแลต้องมีความพร้อมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

ด้านเงินทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีเงินทุนเพียงพอรองรับการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า และชดเชยความเสียหายแก่ลูกค้าได้

ด้านระบบงาน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีระบบงานที่เหมาะสมเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ รวมถึงมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้านบุคลากร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* กรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่หลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ประกาศกระทรวงการคลัง) รวมถึงต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณธุรกิจ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีบุคคลหรือนิติบุคคลเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในภายหลัง ก.ล.ต. ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนักลงทุนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ต่อ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด โดย (1) ต้องยื่นขอรับความเห็นชอบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ (2) ในกรณีที่การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากการเพิ่มทุนต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบก่อนวันที่จะขายหุ้นเพิ่มทุนอันเป็นผลให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ กรณีที่บุคคลที่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีลักษณะต้องห้าม ก.ล.ต. มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการห้ามไม่ให้บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงมีอำนาจเพิกถอนความเห็นชอบที่ได้ให้ไว้แล้ว และในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือถูกเพิกถอนความเห็นชอบ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำเนินการแก้ไขเหตุที่มิชอบดังกล่าวภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ต. โดยหากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งการให้ผู้ประกอบธุรกิจงดเว้นการขยายธุรกิจหรือระงับการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราวได้ เพื่อคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th/DigitalAsset และแอปพลิเคชัน “SEC Check First” หากมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 กด 2 หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นในผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น