KTB ตั้ง”จิราพร ขาวสวัสดิ์” นั่งบอร์ด-กก.ตรวจสอบ

HoonSmart.com>>แบงก์กรุงไทยแต่งตั้ง”จิราพร ขาวสวัสดิ์” นั่งกรรมการ พร้อมกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีผลตั้งแต่ 26 ต.ค.65

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการธนาคารฯมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาว จิราพร ขาวสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร แทน นางนิธิมา เทพวนังกูร ที่ลาออก ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้ยังแต่งตั้งนางสาว จิราพร ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผลตั้งแต่ 26 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของน.ส. จิราพร เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เพิ่งเกษียณอายุเมื่อสิ้นเดือนต.ค.2565