ตลาด mai รับหุ้น AMARC เทรด 19 ต.ค. นี้

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” รับหุ้น AMARC “ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย” หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านบริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดดีเดย์ 19 ต.ค.65 ราคา IPO หุ้นละ 2.90 บาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AMARC” ในวันที่ 19 ต.ค.2565

AMARC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบและรับรองฟาร์มและโรงงาน ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายแขนง โดยบริการของบริษัทสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ เกษตรกร โรงงานผลิตและแปรรูปจัดจำหน่าย และผู้นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และยา ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย จนถึงบริษัทชั้นนำของประเทศ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาครัฐ ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ประมาณ 87% ของรายได้รวม โดยเป็นกลุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร 81% ของรายได้รวม

AMARC มีทุนชำระแล้ว 210 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 18 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 12 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 348 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,218 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 45.72 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 26.64 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.06 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ และมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) เปิดเผยว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในบริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มานานกว่า 18 ปี ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยให้สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยได้รับการควบคุมคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระหนี้ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

AMARC มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว ถือหุ้น 69.39% กลุ่มครอบครัววงศ์แสงนาค ถือหุ้น 2.19% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น