เคทีซี ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI 4 ปีซ้อน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน โดยพิจารณากลั่นกรองจากแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินอย่างรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด