NOK ขาดทุนปี 64 ลดวูบ 81% เหลือ 1,399 ลบ. กำไรปรับโครงสร้างหนี้หนุน

HoonSmart.com>> “สายการบินนกแอร์” แจ้งงบปี 64 ขาดทุน 1,399 ล้านบาท ลดลง 80.8% จากกำไรปรับโครงสร้างหนี้ 4,023 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดวูบ ด้านรายได้ขนส่งผู้โดยสารลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น NOK เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ ก.ล.ต.อาจสั่งให้แก้ไขได้

บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 1,399.46 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 80.8% จากปี 2563 ที่ขาดทุนสุทธิ 7,295.86 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,399.39 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.38 บาท จากปี 2563 ขาดทุนต่อหุ้น 2.33 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,355.61 ล้านบาท ลดลง 5.64% จากปีก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารลดลง 3,816.85 ล้านบาท หรือ -66.0% และรายได้จากบริการอื่นๆ ลดลง 540.15 ล้านบาท หรือ -69.5% ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สายการบินได้รับผลกระทบตลอดเกือบทั้งปี และด้วยมาตรการจำกัดการเดินทางต่างของรัฐบาล แต่รายได้เพิ่มขึ้น 3,977.22 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 4,023.14 ล้านบาท

สำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 7,791.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8,385.52 ล้านบาท หรือ -51.8% ส่งผลให้บริษัทลดลงขาดทุนจากปีก่อน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลง 66.6% ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร (PRK) ลดลง 74.2% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 63.5% ต่ำกว่าปีก่อนเฉลี่ยที่ 67.9% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 1.30 ล้านคน ลดลงจากปีก่อน 68.9%

สำหรับความคืบหน้าของกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตามที่บริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางไปเมื่อวันที่และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 นั้น เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ

สาระสำคัญของแผนฟื้นฟูกิจการคือ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้ ปรับปรุงระบบการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มรายได้ การปรับเปลี่ยนราคาบัตรโดยสารให้สอดคล้องกับกลไกลตลาด เพื่อเพิ่มปริมาณผู้โดยสารและรายได้รวม อีกทั้งเพิ่มรายได้จากช่องทางอื่นๆ เชาน การขนส่งสินค้า การจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลักของธุรกิจ เช่น ซากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งแผนการบริหารค่าใช้จ่ายและบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

ด้านตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 12 ต.ค.2565 และ NP วันที่ 17 ต.ค. 2565 หลักทรัพย์ของ NOK กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ และยังคงเครื่องหมาย SP