ITEL รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 3

HoonSmart.com>>อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ITEL เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านการประเมิน

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) เป็นปลื้มหลัง ITEL คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 3 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ITEL เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ITEL ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้พร้อมรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกที่รวดเร็ว