“สยามแก๊ส” ปิดดีลซื้อกิจการ LPG ในลาว มูลค่า 15 ลบ.

HoonSmart.com>> บอร์ด “สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์” (SGP) ไฟเขียวเข้าซื้อหุ้น 100% “ประสานสักแก๊ส” ดำเนินธุรกิจก๊าซ LPG ในลาว มูลค่า 15 ล้านบาท เดินตามแผนขยายตลาดก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ให้ครอบคลุมทั่วเอเชีย

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ก.พ.2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดําเนินการ ซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ บริษัท ประสานสักแก๊ส จํากัด ผู้เดียว ซึ่งดำเนินธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 100,000 หุ้น สัดส่วน 100.00% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวม 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติดังกล่าวไม่สามารถเปิดเผยได้ทันที เนื่องจากบริษัทได้ลงนามรกัษาความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะตกลง สัญญาซื้อขายแล้วเสร็จ อีกทั้งต้องรอระยะเวลาการจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการขยายตลาดก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย