WEH ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.ขายหุ้นกู้ 2 พันลบ. นำเงินขยายธุรกิจ ชูดอกเบี้ย 6.75%

HoonSmart.com>> “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต.ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ นำเงินใช้พัฒนาโครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง

ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWAM) ยื่นไฟลิ่งให้ วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วัตถุประสงค์ลงทุนศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดกำหนดวันจองซื้อ 25-27 ต.ค.2565 และคาดออกขายหุ้นกู้ 28 ต.ค.2565

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 28 ม.ค. 28 เม.ย. 28 ก.ค. และ 28 ต.ค. ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนผ่านบริษัทย่อยเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานลม / พลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูงนอกเหนือจากพลังงานลม รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

“บริษัทมีความสนใจในการประมูลขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามประกาศราขกิจจาฯระเบียบของกกพ. โดยเราจะยื่นข้อเสนอทั้งพลังงานลมและโซล่าฟาร์ม ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านพื้นที่ มีการติดตั้งเสาวัดลมในพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้ว และเราหวังว่าจะได้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าราว 900 เมกะวัตต์ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต โดยไม่จำกัดอยู่ที่พลังงานทดแทน ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการศึกษาความพร้อมในการขยายแผนธุรกิจ ทั้งด้านพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจึงต้องเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมือทางการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายตัวของบริษัทสร้างการเติบโตในอนาคต” นายณัฐพศิน กล่าว

ฐิติพัฒน์ ทวีสิน

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 และคาดว่าสามารถกำหนดวันที่ออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ต.ค.2565

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีผู้ร่วมจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ