“ตลาดหุ้นไทย-เซินเจิ้น” นำบจ.ไทยพบสถาบันจีน ชูศักยภาพธุรกิจพลังงานทดแทน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น จัดสัมมนา “2022 China – Thailand Green Energy Cooperation Seminar and Roadshow” ในรูปแบบ virtual conference ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเชื่อมโยงและเพิ่มโอกาสการลงทุนของทั้งสองประเทศ เชิญผู้บริหารจากตลาดทุนและบจ.ไทย ให้แนวโน้มธุรกิจพลังงานทดแทนของไทยและการดำเนินธุรกิจของบจ.ที่เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนภายใต้บริบทใหม่ เผยผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนบุคคลในจีนร่วมรับฟังข้อมูลกว่า 120 ราย

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น จัดสัมมนา “2022 China – Thailand Green Energy Cooperation Seminar and Roadshow” ขึ้นในรูปแบบ virtual conference ในวันที่ 20 ก.ย.2565 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้ข้อมูลการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของไทย และศักยภาพของ บจ. ไทยในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งทั้งไทยและจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นทิศทางเดียวกับทั่วโลกที่ขับเคลื่อนการลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยภาครัฐได้กำหนดเป้าหมายว่าประเทศไทยจะมีสัดส่วนพลังงานทดแทน (หรือ หมุนเวียน) 30% ภายในปี พ.ศ. 2580 มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ.2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ.2608

แผนงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้บจ.นำหลักการที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) มาบูรณาการในกระบวนการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง บจ. ไทยจำนวนมากได้ปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานทดแทน ขณะที่ปัจจุบันผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) เพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว สัมมนาครั้งนี้ ผู้บริหารตลาดทุนได้ร่วมให้ข้อมูลในหัวข้อ “Green Energy Outlook and Investment Trends in Thailand & China” ถึงแนวโน้มธุรกิจด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเชิญผู้บริหาร บจ. ที่ทำธุรกิจด้านพลังงาน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์, บริษัท ผลิตไฟฟ้า และบริษัท ราช กรุ๊ป ร่วมนำเสนอศักยภาพและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนสถาบันจีนและขยายโอกาสการลงทุนในอนาคต โดยผู้มีลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนบุคคลในจีนเข้าร่วมกว่า 120 ราย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่ปี 2562 เพื่อขยายโอกาสให้หลักทรัพย์ไทยและจีนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสการเชื่อมโยงทั้งสองตลาด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด และความร่วมมือด้านดัชนี เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี