“ธนภัทร ตันติเสเวกุล”ขายหุ้น POLAR คิดเป็น 0.4086% คงเหลือถือ 4.9919%

HoonSmart.com>>”ธนภัทร ตันติเสเวกุล”ขายหุ้น POLAR คิดเป็น 0.4086% หลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9919% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) หุ้นของ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) โดย นายธนภัทร ตันติเสเวกุล ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4086% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9919% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ