“เบตเตอร์ ดรีมส์”ขายหุ้น TSR 1.396% คงเหลือถือ 19.5254%

HoonSmart.com>>บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ ขายหุ้น TSR คิดเป็น 1.396% หลังการขายคิดเป็น 19.5254% และจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการขายของกลุ่มคิดเป็น 24.933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) หุ้นของ บริษัท เธียรสุรัตน์ (TSR) โดย บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 1.396% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 19.5254% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายของกลุ่มคิดเป็น 0.2675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.933% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ