ADVANC เสนอจ่ายค่าเช่าโครงข่ายล่วงหน้าให้ JASIF 3 พันลบ.

HoonSmart.com>> “แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส” เพิ่มเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อซื้อขายหุ้น 3BB-หน่วยลงทุน JASIF เสนอจ่ายค่าเช่า “สายใยแก้วนำแสง” ล่วงหน้า 3,000 ล้านบาท แบ่งจ่าย 3 งวด ให้กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ได้รับกระแสเงินสดเร็วขึ้น คาดธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 66 ด้าน JASIF เลื่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจาก 23 ก.ย. เป็น 18 ต.ค.65

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ADVANC , บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JAS) (ACU) ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในบมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) และการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยของ JASIF มีมติอนุมัติการยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า(Amended and Restated Rental Assurance Agreement) และการกำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement)

ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF ในการได้รับกระแสเงินสดที่เร็วขึ้น AWN, JAS และ ACU จึงได้เข้าทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงจาก JASIF ที่ TTTBB จะต้องชำระให้แก่ JASIF ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main LeaseAgreement) ภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น

สาระสำคัญดังนี้

1. TTTBB ตกลงชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งชำระออกเป็นสามงวด ดังนี้

งวดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วัน ที่ การแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญาเช่าหลัก ครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ (วัน Effective)
งวดที่ 2 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วันครบรอบปีที่ 1 นับจากวัน Effective และ
งวดที่ 3 จำนวน 1,000 ล้านบาท ณ วันครบรอบปีที่ 2 นับจากวัน Effective

โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก่ TTTBB ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงล่วงหน้าดังกล่าว

2. ค่าเช่าล่วงหน้าที่ได้ชำระข้างต้นถือเป็นการชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) ในงวดเดือนมกราคมของปี 2573 และปี 2574 ในอัตรางวดละ 300 ล้านบาท และงวดเดือนมกราคมของปี 2575 ถึงปี 2580 ในอัตรางวดละ 400 ล้านบาท โดย TTTBB ยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าสายใยแก้วนำแสงตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่เกิดขึ้นจริง ในเดือนมกราคมของปี 2573 ถึงปี 2580 หลังจากหักจำนวนค่าเช่าล่วงหน้า

ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยของ JASIF มีมติอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ JASIF เพื่อการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ การแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง และยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน (Amended and Restated Marketing Services Agreement) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่ข้อตกลงดำเนินการ (Amended and Restated Undertaking Agreement) โดยคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2566

ด้านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน JASIF แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จากเดิมวันที่ 23 ก.ย.2565 เป็นวันที่ 18 ต.ค.2565