CEO OR รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565 แก่  จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ โออาร์ ในงาน 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าผู้ที่มีความสามารถและประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคม โดยนางสาวจิราพร สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 5 (Thailand and ASEAN Community in Global Political Economy)