FA แนะ JAS ล้มดีลขาย’3BB – JASIF’ ชี้บริษัทไร้อนาคต

HoonSmart.com>>ที่ปรึกษาการเงินอิสระ “จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล” แนะผู้ถือหุ้น JAS ไม่ควรอนุมัติให้ขายหุ้น TTTBB และ JASIF  เพราะรายได้หลักประมาณ 86% จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหายไปเกือบทั้งหมด  บริษัทยังไม่มีแผนธุรกิจใหม่ ทำให้ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่แน่นอน  หุ้น JAS ยังเสี่ยงจะถูกเพิกถอนออกจากตลาด ไม่คุ้มกับเงินที่ได้มา 32,420 ล้านบาท นำไปคืนหนี้ ให้งบดูดี และหาโอกาสลงทุนใหม่ 

บริษัทดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ระบุว่า จากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย และความเสี่ยงของการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) จำนวน 99.87% มูลค่า 19,500 ล้านบาทและหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จำนวน 19% มูลค่า 12,920 ล้านบาท ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการจำหนวยทรัพย์สินครั้งนี้ มูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท

การตัดสินใจลงคะแนนเสียงอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเป็นสำคัญ จึงควรทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเพื่อลงมติอย่างรอบคอบ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 ก.ย.2565

ในรายงานระบุว่า ภายหลังบริษัทฯเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลและบริการด้านเสียง ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหายไปเกือบทั้งหมด คิดเป็นรายได้ประมาณ 86.31%ของรายได้รวม ณ วันที่ 30 มิ.ย.2565 คงเหลือธุรกิจอื่น

การเสียธุรกิจหลัก ทำให้ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจของบริษัทในอนาคตไม่แน่นอน และการทำธุรกรรมขายครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเข้าข่ายการถูกพิจารณาเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ที่แน่ชัดเข้ามาทดแทนธุรกิจหลักที่จำหน่ายไป

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรรมยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอีกหลายข้อที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากกสทช. หากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกสทช. บริษัท และ AWN จึงยังไม่สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหน่วยและหน่วยลงทุน(SPA)ได้ ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ SPAได้ในขณะนี้

“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่สามารถยืนยันถึงความสมเหตุสมผลในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มที่ แต่จากแนวทางและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เห็นว่าสัญญาน่าจะสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง ที่ทางบริษัทฯและ ADVANC ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2565”

ส่วนราคาซื้อขาย หลังจากประเมินมูลค่าหุ้น TTTBB ทั้งหมด 7 วิธี เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดประมาณ 11,290.02-31,484.80 ล้านบาท ส่วนมูลค่ายุติธรรมของ JASIF จำนวน 19% อยู่ที่ 13,299.41-9,202.21 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมรวม 24,589.43-40,687 ล้านบาท เทียบกับราคาเข้าทำรายการ 32,420 ล้านบาท ส่วนต่าง -24.15% ถึง 25.50%

ด้านหุ้น JAS วันที่ 5 ก.ย.2565 ระหว่างวันถูกเทขาย ราคาลงไปลึกสุดที่ 2.28 บาท ก่อนเด้งขึ้นปลายตลาด ปิดที่ 2.40 บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน ส่วน JASIF ลงไปแตะ 8.60 บาท และปิดที่ 8.70 บา เท่ากับวันก่อน