EA ร่วมทุนปัณณ์ฯฝ่ายละ 50% พัฒนาสินค้า “เกษตรสะอาด”

HoonSmart.com>>”พลังงานบริสุทธิ์”ส่งบริษัทลูก ร่วมทุนกับบริษัท ปัณณ์ คอร์ปอเรชั่น (PNC) ฝ่ายละ 50%  จัดตั้ง บริษัท เกษตรสะอาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าเกษตร เน้นคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัยด้านอาหารรวมถึงกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) แจ้งว่า บริษัทย่อยคือ บริษัท อีเอ ปาล์ม เน็ตเวิร์ค (EPN) ร่วมทุนกับบริษัท ปัณณ์ คอร์ปอเรชั่น (PNC) ฝ่ายละ 50% เพื่อจัดตั้งบริษัท เกษตรสะอาด

วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าการเกษตร โดยเน้นคุณภาพผลผลิต และความปลอดภัยด้านอาหารรวมถึงกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว