PTTEP ขายหุ้นโครงการสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียมในบราซิล

HoonSmart.com>> “ปตท.สผ.” ขายเงินลงทุนทั้งหมดในกิจการ “PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.-PTTEP Brazil Investment B.V.” โครงการสำรวจตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล คาดแล้วเสร็จปีนี้ สอดคล้องแผนกลยุทธ์ปตท.สผ.

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. แจ้งว่า ในวันที่ 31 ส.ค.2565 บริษัท PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) และบริษัท PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมทั้งภาระผูกพันทั้งหมด ให้แก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda.

ทั้งนี้ PTTEP BL ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการบารารินเนียส์เอพี 1 ที่ 25% และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ที่ 20%

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565

โครงการบารารินเนียส์เอพี1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการสำรวจ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยหลังจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จะถือเป็นการยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของปตท.สผ.