“พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี”ขาย DOHOME 0.1341% เหลือถือ 4.8887%

HoonSmart.com>>”พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี”จำหน่ายหุ้น DOHOME คิดเป็น 0.1341% หลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8887% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดูโฮม (DOHOME) โดย นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.1341% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8887% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ