“สาธิต วิทยากร”่ขายหุ้น PRINC 5.2513% คงเหลือถือ 16.5097%

HoonSmart.com>>”สาธิต วิทยากร”่จำหน่ายหุ้น PRINC คิดเป็น 5.2513% ภายหลังกการจำหน่ายคงเหลือ 16.5097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) โดย นายสาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.2513% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 16.5097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ