PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน “พีทีทำจริง ไม่ทิ้งกัน”

PTG จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน” ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT” ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ คลังน้ำมันพีที แม่กลอง ตำบลบางจะเกร็ง ตั้งแต่ปี 2532 หรือกว่า 33 ปี  เพื่อให้เยาวชน และชาวบ้านผู้อาศัยในตำบลบางจะเกร็ง จำนวน 5 ชุมชน  “อยู่ดีมีสุข ” ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้  ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ครั้งนี้ เนื่องจาก PTG ดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 33 ปี ตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อยากเห็นคนไทย “อยู่ดีมีสุข”  บริษัท ฯ มีความตั้งใจอย่างมากที่จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมค่ายอาสาที่ PTG มาช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ

 

สำหรับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”  ได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 1,700 คน และที่บางจะเกร็งจะเพิ่มอีกจำนวน 600 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

กิจกรรมซีเอสอาร์  “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ต.บางจะเกร็งครั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางจะเกร็ง  จำนวน 6 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน 3 โรงเรียน และ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มอบทุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 42 ทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 6 สถานศึกษา

ทั้งนี้พีทีจี ยังมีการมอบโรงเรือนเพื่อน้อง พร้อมปลูกพืชผักสวนครัวให้กับโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำพืชผักต่างๆ ไปใช้ในการประกอบ อาหารกลางวันในอนาคต
พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพงกว่า 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป

สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย และกิจกรรมเก็บกวาดขยะริมป่าชายเลนหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน และมีกิจกรรม “PT ปลูกป่าสร้างปอด ปลูกป่าชายเลน” เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชายฝั่งเพื่อป้องกันกัดเซาะของคลื่น จำนวน 100 ต้น รวมถึงมีกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป

นอกจากนั้นยังมีโครงการ “PT แยกขยะเปียก ลดขยะโลก” กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและเยาวชน รวมถึงสร้างความรับรู้เรื่องประโยชน์ของการแยกขยะเปียก พร้อมมอบถังขยะเปียกรักษ์โลกให้กับชุมชน เพื่อเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและช่วยรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน

นับตั้งแต่ PTG ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข”